INDEX

Le webpage yenzelwe ukufunda nokufundiwsa kwesiXhosa KwiPhondo LeMpumaKoloni, Emzansi Afrika

Policy documents Literature study Exam papers Lesson plans Written & orals Contact details

Caps documents
Examiner's Report FAL P1 2009
Examiner's Report FAL P2 2009
Examiner's Report FAL P3 2009
Examiner's Report SAL P1 2009
Examiner's Report SAL P2 2009
Examiner's Report HL P1 2009
Examiner's Report  HL P2 2009
Examiner's Report HL P3 2009

Policy documents

Sesotho documents

Sesotho SAG.doc
TATAISO TSA DIHLAHLOBO.doc
TATAISO TSA HO RALA DIHLAHLOPHO TSA PUO.doc
/tataiso ya ho rala p3.doc

Back to Index

Literature study

                                                                                                                    Back to Index

Examination papers    

Question Papers Memorandum
Gr.10 Isixhosa ulwimi lwasekhaya(P3) Nov 2006 2006 HL (P3)Memorandum
Gr.11 Isixhosa ulwimi lwasekhaya(P1) Nov 2007 HL (P1)Memorandum
Gr.11 Isixhosa ulwimi lwasekhaya(P3) Nov 2007 2007 HL (P3)Memorandum
Gr.11 Isixhosa ulwini lokuqala olongezelelweyo(P1) Nov 2007 2007 FAL (P1)Memorandum
Gr.11 Isixhosa ulwini lokuqala olongezelelweyo(P3) Nov 2007 2007 FAL (P3)Memorandum
Gr.12 Isixhosa ulwimi lwasekhaya(P1)  2008 2008 HL (P1)Memorandum
Gr.12 Isixhosa ulwimi lwasekhaya(P3) 2008 (PART1) 2008 HL (P3)Memorandum
Gr.12 Isixhosa ulwimi lwasekhaya(P3) 2008 (PART2)
Gr.12 Isixhosa ulwini lokuqala olongezelelweyo(P1) 2008(PART1) 2008 FAL (P1)Memorandum
Gr.12 Isixhosa ulwini lokuqala olongezelelweyo(P1) 2008(PART2)
Gr.12 Isixhosa ulwini lokuqala olongezelelweyo(P3) 2008(PART1) 2008 FAL (P3)Memorandum
Gr.12 Isixhosa ulwini lokuqala olongezelelweyo(P3) 2008(PART2)
Grade12 IsiXhosa HL P2 Exemplar 2009  HL P2 Exemplar 2009 Memo
Grade11SesothoQP_HL_P1(2008) Grade11 Sesotho_HL_P1_Memo (2008)
Grade11Sesotho_QP_HL_P3(2008) Grade11SesothoMemo_HL_P3(2008)
Grade 11Isixhosa2nd_Add_P1QP(2008) Grade11Isixhosa_2nd_Add_Memo(2008)
Grade11_Isixhosa1st_AddP1Question Paper(2008) Grade11_Isixhosa_1st_Add_Memo(2008)
Grade11_Isixhosa1st_Add_QP_P3(2008) Grade11_Isixhosa1st_Add_Memo(2008)
Grade11_Isixhosa_HL_QP_P3(2008) Grade11_IsixhosaMEMO_P3(2008)
   
isixhosa Gr11 FAL P1.pdf(2009) isixhosa GR11 FAL P! MEMO.pdf(2009)
isixhosa  Gr11 FAL QUESTION PAPER2.docx MEMO-ISIXHOSA SAL-P2 Gr11 .pdf(2009)
isixhosa XHOFAL-G11- P1 N09-QP.pdf(2009) isixhosa-XHOSA FAL P3 MEMO GR11 09.pdf(2009)
isixhosa Gr11-XHOHL-QP-SEPT-09.pdf(2009) isixhosa Gr11-XHOHL-MEMO-SEPT 09.pdf(2009)
isixhosa Gr11-XHOSA HL QP NOV 2009.pdf(2009) isixhosa-XHOSA HL MEMO GR 11 09.pdf(2009)
isixhosa Gr11-QP-ISIXHOSA SAL-P2.pdf(2009) isixhosa Gr11-SAL P1 memo.doc(2009)
isixhosa XHOSA FAL P3 GR 11 2009.pdf(2009)  
SESOTO HLGRADE 11FINAL P3.pdf(2009) SAL P1 memo.doc(2009)
DITAELO HO MOHLAHLOBUWA(2009) iSESOTO MEMO YA 11FINAL.doc(2009)
  SESOTO MEMO(2009)
2009:iIsiXhosa HL P1 Nov 2009.pdf 2009:IsiXhosa HL P1 Nov 2009 Memo.pdf
2009:iIsixhosa HL P2 Nov 2009.pdf 2009:Isixhosa HL P2 Nov 2009 Memo.pdf
2009:IsiXhosa HL P3 Nov 2009.pdf 2009:IsiXhosa HL P3 Nov 2009 Rubrics.pdf
2009:IsiXhosa FAL P1 Nov 2009_1.pdf 2009:IsiXhosa FAL P1 Nov 2009 Memo.pdf
2009:IsiXhosa FAL P2 Nov 2009.pdf 2009:IsiXhosa FAL P2 Nov 2009 Memo.pdf
2009:IsiXhosa FAL P3 Nov 2009.pdf 2009:siXhosa FAL P2 Nov 2009 Memo.pdf
2009:IsiXhosa SAL P1 Nov 2009 Eastern Cape_1.pdf 2009:IsiXhosa FAL P3 Nov 2009 Rubric.pdf
2009:IsiXhosa SAL P1 Nov 2009 Eastern Cape_1.pdf 2009:IsiXhosa SAL P1 Nov 2009 Gauteng Memo.pdf
2009IsiXhosa SAL P1 Nov 2009 Gauteng_1.pdf 2009:iXhosa SAL P1 Nov 2009 Western Cape Memo.pdf
2009:IsiXhosa SAL P1 Nov 2009 Gauteng_1.pdf 2009:IsiXhosa SAL P2 Nov 2009 Rubrics.pdf
2009:IsiXhosa SAL P1 Nov 2009 Western Cape_1.pdf 2009:IsiXhosa SAL P1 Nov 2009 Eastern Cape Memo.pdf
2009:IsiXhosa SAL P2 Nov 2009.pdf  
   

                    Back to Index

2008 Grade 12 November Examination Papers

Question Paper Memorandum
IsiXhosa HL P1Nov 2008
IsiXhosa HL P3 Nov 2008
IsiXhosa FAL P1 Nov 2008
IsiXhosa FAL P3 Nov2008.
IsiXhosa HL P1 Memo 13Nov2008
IsiXhosa FAL P1 13Nov2008 Memo

Back to Index

2009 Grade 12 Feb-March Examination Papers

Question Paper Memorandum
ISIXHOSA 1ST ADD P2
IsiXhosa FAL P1 Feb-March 2009
IsiXhosa FAL P3 Feb-March 2009
IsiXhosa HL P1 Feb-March 2009
IsiXhosa HL P3 Feb-March 2009
ISIXHOSA HOME P2
IsiXhosa SAL P1 Feb-March 2009 _Eastern Cape
IsiXhosa SAL P2 Feb-March 2009
IsiXhosa SAL P1 Feb-March 2009 (GAUTENG)
IsiXhosa SAL P1 Feb-March 2009 (Western Cape)
IsiXhosa FAL P3 Feb-March 2009 Rubrics
IsiXhosa HL P3 Feb-March 209 Rubrics
IsiXhosa SAL P1 Feb-March 2009 (GAUTENG MEMO).
IsiXhosa SAL P1 Feb-March 2009 (Western Cape Final MEMO)
IsiXhosa SAL P2 Feb-March 2009
IsiXhosa FAL P1 Feb-March 2009 Memo
siXhosa HL P1 Feb-March 2009 Memo
IsiXhosa SAL P1 Feb-March 2009 (Eastern Cape MEMO Final)

Back to Index

2009 Grade 12 June Revision and Remedial Instrument (SESOTHO)

Question Paper Memorandum
SESOTHO HL P1.pdf
Memo sesotho.doc
Sesotho HL P2.pdf
Sesothoquestyion paper.doc
Sesotho HL P3.pdf
SESOTHO HL PI memo.pdf
Sesotho HL P2 memo.pdf
Sesotho HL P3 memo.pdf
Sesotho JUNE MEMO P3 a.doc

2009 Grade 12 June Revision and Remedial Instrument

Question Paper Memorandum
ISIXHOSA FAL P1.pdf
ISIXHOSA FAL P1QP .doc
ISIXHOSA FIRST ADD P3 doc
XHOSA FAL P3.pdf
COGNITIVE LEVEL HL P1a.doc
XHOSA HL P1.pdf
XHOSA HOME LANG 09 HL P1ab.doc
XHOSA HOME LANG 09 HL P1a.doc
ASSESSMENT STANDARD GRID HL P1a.doc
QP XHOSA HL P2.doc
XHOSA HL P2.pdf
QUESTION PAPER HL P3.doc
Xhosa HL P3.pdf
Xhosa Second Additional P1 June doc
Xhosa second additional  P1June doc
Isixhosa SAL P1.pdf
Xhosa sal p2.pdf
Xhosa sal P2 doc
ISIXHOSA FAL P1  MEMO doc
ISIXHOSA FAL P1 MEMO.pdf
ISIXHOSA FIRST ADD P3 MEMO doc
XHOSA FAL P3 memo.pdf
MEMO HL P1a.doc
XHOSA HL P1 memo.pdf
MEMO XHOHL P2.doc
XHOSA HL P2 memo.pd
ISIXHOSA HL JUN 2009 IRUBHRIKHI YE.doc
Memo Latest HL P3 doc
Xhosa HL P3 memo.pdf
Xhosa second Additional  P1Memo doc
Isixhosa SAL P1 memo.pdf
Xhosa sal p2 Memo doc
Xhosa sal p2 memo.pdf
Xhosa sal p2 memo.pdf

note: Question papers marked part1 and part 2 are actually one paper divided into two to reduce the size and quick download

2009 Trial Examination Papers

All 2009 Trial Examination Papers

                                                                                                                               Back to Index

Lesson Plans

Term 1 and Term 2

Isixhosa Sesotho
A!ZilimbolA
Igama lomfundi
Intetho elungiselelwe
Isicatshulwa
Isicatshulwa esimamelwayo
Isicwangciso sesifundo
Isonethi yesitaliyane
Isifundo mboniso esibalisayo
Isicwangciso sika A!zilimbolA
Isifundo mboniso ukufundisa ibali okanye inoveli
Isimo sentlalo kwidrama
Isincoko esicacisayo
isincoko esimngcayo
izichazi
Table isihlomelelo
Umbambushe
Uncwadi nyana wam
Term 3 Lesson Plans.doc
Moqoqo 1 ngangisano
Sesotho cartoon
Sesotho karabelo dingolweng ka melomo
Sesotho kgethi
Sesotho thothokiso
Puisano interview
Tekokutlwisiso e balwang
Tekokutlwisiso e mamelwang
Tshekatsheko ya filimi kapa buka
Puopehelo
Term 3 Lesson Plans
Lesson Plans Term 3

inqaku lephephandaba10.doc

Term 3 Lesson Plans
Term 3 Lesson Plans.doc
LESSONS FOR GRADE 11 TERM 03.doc
Grade 12 lessons.doc
ADDENDUM IZIHLOMELELO.doc
 

Grade 10

inqaku lephephandaba10.doc
Lesson Five.doc

izibhengezo 10.doc

izihlomelo 10.doc
Lesson Plan Template Term 3
Port Alfred Lesson Five.doc
 

Grade 11

LESSONS FOR GRADE 11 TERM 03.doc
izihlanganisi 11.doc
uphando grade 11.doc
 

Grade 12

ADDENDUM term3 -P.Alfr mlu.doc
grade 12 lessons.doc
Uphando 12.doc
grade11&12.doc
izibongo nemibongo.doc
Port Alfred Lesson Three.doc
2Port Alfred Lesson Two.doc
Lesson Plant Term 4
Lesson plan Grade 10 Term 4 SHL Grade 10_ 2009
Lesson  plan Grade 11 Term4 SHL Grade 11 2009
   

                                                         Back to Index

Written and Oral work

Orals10-12
Oral annexures

 

Back to Index

Contact details

Nompumelelo Mkhutshulwa click to enlarge
DCES: Indigenous Languages
Tel: 0406084386
Fax:0406084384
Email: nompumelelomkhutshulwa@ecprov.gov.za
Zwelitsha

Webmaster E-mail Address: mfanacele@gmail.com